श्रीशंकराचार्य पीठांची संक्षिप्त जंत्री.

श्रीशंकराचार्य व त्यांचा संप्रदाय. लेखक श्रीयुत महादेव राजाराम बोडस, सन १९२३. शके १८४५