Shrimad Appayya Dikshita in Nyayarakshamani

नानाभाष्यादृता सा सगुणफलगतिर्वैधविद्याविशेषै:
तत्तद्देशाप्तिरम्या सरिदिव सकला यत्रयात्यंशभूयम् ।
तस्मिन्नानन्दसिन्धावतिमहति फले भावविश्रान्तिमुद्रा
शास्त्रस्योद्घाटिता यैः प्रणमत हृदि तान्नित्यमाचार्यपादान् ॥

(श्रीमदप्पय्यदीक्षितानां न्यायरक्षामणौ)

“The rivers or the courses of devotion towards the diverse aspects of the Personal God attain their final calm only when they become one with the ocean of bliss (Ananda Sindhu) that unfolds itself at the moment of Ultimate Realization.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *