FAQ – Madhaviya Shankara Vijayam Borrowals

Q: What are the various well-known works from which the author of Madhaviya Shankara Vijayam has borrowed verses from?

A: • Anandagiriya Shankara Vijayam

• Vyasachaliya Shankara Vijayam

• Shankarabhyudayam (Tirumala Dikshita)

• Shankarabhyudayam (Rajachudamani

Dikshita)

• Patanjali Charitam