(Hampi) Virupaksha Sringeri Matha – Succession List

The succession list of Jagadguru Acharyas of (Hampi) Virupaksha Sringeri Matha … 1

Sri Sankara Bhagavadpadacharya

I

1. Sri Vidyaranya Swami (Veda Bhashyakara)

(founder of Virupaksha Sringeri Matha)

2. Narasimha Bharati I.. (Saka 1300- 1315)

3. Surendra Bharati.. (Saka 1314-1328)

4. Sankara Bharati I.. (Saka 1332-1350)

5. Narasimha Bharati II .. (Saka 1342-1353)

6. Sachchidananda Bharati .. (Saka 1355-1368)

7. Sankara Bharati II… (Saka 1370-1385)

8. Vidyaranya Bharati I.. (Saka 1390-1398)

9. Narasimha Bharati III.. (Saka 1398-1408)

10.Sankara Bharati II.. (Saka 1408-1420)

11. Sachchidananda Bharati.. (Saka 1421-1435)

12. Vidyaranya Bharati Il .. (Saka 1436-1456)

13. Sankara Bharati IV.. (Saka 1456-1476)

14. Sachchidananda Bharati III… (Saka 1470-1478)

15. Sadananda Bharati.. (Saka 1478-1488)

16. Sankara Bharati V… (Saka 1488-1493)

17. Narasimha Bharati IV.. (Saka 1494-1504)

18. Vidyaranya Bharati III ..(Saka 1505-1514)

19. Vidya Narasimha Bharati.. (Saka 1515-1523)

(Source: Epigraphical Glossary on D. Inscriptions By Prof. V.Vijayaraghavacarya,1938)